منشور اخلاقی

با ايمان به اراده خالق هستي ودرجهت جلب رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما در "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" مي باشند به رعايت اصول ذيل معتقد مي باشيم:
1-حضورسريع رانندگان "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" در محل مشترك جهت انجام امور محوله.
 
 
2-خوشرويي ومتانت رانندگان "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان"نسبت به همكاران و مشتركين.
 
 
3-انجام وظايف محوله به "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت ، دقت ومنطبق با قوانين جمهوري اسلامي.
 
 
4-استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه و حتی کاور مخصوص "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان"
 
 
5-احساس مسئوليت نسبت به انجام امورمحوله به "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان"
 
 
6-پرهيز از حاشيه سازي-تهمت-غيبت وخبرچيني و هراقدامي كه حيثيت و اعتقاد همكاران ومشتريان "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" را تضعيف نمايد.