تعرفه خدمات

خدمات به دو صورت نقدي يا قرادادي انجام مي گيرد:

1-نقدي:در خدمات نقدي مشترك پس انجام سرويس كامل توسط پيك موتور سوارهزينه خود را مطابق با قبض پرينت

شده دفتر پيك پرداخت مي نمايدورسيد دريافت مي كند.

 

توضيحات:ممكن است انجام سفارشات  برخي از مشتريان به دلايلي نظير:نبودن گيرنده مرسوله درمحل ويا آماده

نبودن سفارش و....... صورت نگيرد بديهي است در اين موارد مشتري مي بايست هزينه خودرا پرداخت نمايد.

 

2-قراردادي:اين خدمات  به كل ارگانهاوسازمانهاي دولتي وشركت هاي ثبت شده كل كشورمان كه  نياز به خدماتي در

شهر اصفهان دارند ارائه مي گردد .

 

در اين خدمت دفتر پس از عقد قرارداد با شركت يا سازمان مربوطه سرويس دهي  خود را به صورت كامل براي

مشترك فوق انجام مي دهد و هزينه هاي خود را به صورت ماهيانه  براي مشترك ارسال مي نمايد.

 

اين دفتر تنها در اصفهان آماده ارائه خدمات مي باشد ومنظور از كل كشور اين است  كه به طور مثال: شركتي در

تهران جهت انجام امور خود دراصفهان نياز به كار پردازدارد كه اين دفتر اين نيازرا فراهم مي كند.

تعرفه خدمات به دو صورت مسيري و ساعتي مي باشد كه براي اطلاع از تعرفه ها لطفا با شماره تلفن :

03136276030

تماس حاصل فرماييد.


​​