تبلیغات

در "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" تبليغات به دو صورت براي مشتريان انجام مي گيرد: 

 

1-بخش تراكت يا تبليغ هاي خود مشتري كه توسط رانندگان "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" در محل های سفارش شده مشتری توزیع میگردد.

2-تبليغ مشتري بر روي قبض هاي الکترونیکی "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان": در اين سفارش تبليغ مشتري همراه با قبض هاي الکترونیکی پيك به تلفن همراه مشترکین ارسال مي گردد و اين قبوض بين كليه فرستندگان و گيرندگان دفتر "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" که شماره تلفن همراه انان در سیستم "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" ثبت گردیده است توزيع مي گردد.

 

3- تبلیغات مشتریان بر روی باکس های موتورسواران "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" که همواره در سطح شهر در حال گردش بوده و در معرض دید همشهریان میباشد.


​​